Fins a 36 torres de molí es localitzen dins el terme de Porreres, i a més es tenen notícies d’altres quatre edificacions que foren derruïdes. Deu d’aquests molins es troben al mateix nucli urbà, els 26 restants s’escampen per foravila.

Pel que fa a les dades de construcció, semble esser que el més antic és el molí d’en Recó, que pertany al segle XVII. La majoria foren edificats els segles XVIII i XIX i abandonats a principi del XX. De les 36 edificacions que hem citat, s’en poden destacar el molí d’en Tòfol i el d’en Donzell al nucli urbà, i el molí des Recó, el molí de Son Mora, els molins de ses Talaies, el molí de Son Gornals i el de Son Porquer, a foravila.


MOLÍ D’EN TÒFOL

Moli_tofol

Molí de vent fariner situat al carrer Donzella, urbanitzat posteriorment a la seva construcció.

MOLÍ D’EN DONZELL

Moli_donzell1

Moli_donzell2

Molí de vent fariner amb base quadrada.

MOLÍ DES PONT

Moli_pont

Molí de vent fariner de base trapezoïdal.

MOLÍ D’EN RACÓ

Moli_raco

Molí de vent fariner amb base quadrada irregular. És un dels més antics de la vila.

MOLÍ DE SON MORA DELS SALMATERS

Moli_mora

Molí de vent fariner amb base irregular.

MOLÍNS DE SES TALAIES

Moli_talaies1

Moli_talaies2

Molíns de vent fariner sense base quadrada.Forma un conjunt amb l’altre molí situat a la possessió de Ses Talaies, possessió documentada el 1385.

MOLÍ DE SON GORNALS

Moli_gornals

Molí de vent fariner sense base.

MOLÍ DE SON PORQUER

Moli_porquer

Molí de vent fariner amb base quadrada d’una sola planta. Situat a la carretera de Campos, prop des Camp Roig.

MOLÍ D’AIGUA DES PONT

Moli_aigua_pont

Es tracta d’una petita edificació que segons sembla servia a principis del segle XX com a molí d’aigua per moldre.