La Conselleria de Cultura, Participació i Esports destina 100.000€ a una convocatòria nova per al foment de projectes d’intervenció, recerca i publicacions innovadores en matèria de joventut

Des d’avui i fins al proper dia 24 d’agost, persones i entitats sense ànim de lucre de totes les illes poden presentar les sol·licituds

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, vol potenciar l’elaboració de projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut i, per això, ha destinat 100.000 € a una convocatòria d’ajuts en aquest sentit, que és totalment nova en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que abastarà iniciatives de totes les illes.

La finalitat és impulsar la posada en marxa de projectes creatius, de rellevància i de qualitat, que permetin conèixer millor la situació dels joves, fomentar la seva participació i/o augmentar les seves possibilitats d’emancipació, entre altres objectius d’interès per al col·lectiu. Cada projecte podrà obtenir fins a un màxim de 5.000 € per desenvolupar-se.
Es consideraran innovadors els projectes que aportin alguna millora respecte dels que són d’una naturalesa similar, sia en el disseny, sia en els procediments o metodologia, sia en els continguts de la intervenció, sia en el resultat obtingut. La innovació es pot donar tant en la generació de nous projectes com en la millora dels processos existents. Així mateix, els projectes d’innovació poden comportar noves idees que treballen per atendre necessitats no satisfetes i millorar la vida de les persones.

Els projectes han de beneficiar els joves d’entre 14 i 30 anys, totes dues edats incloses, sense perjudici que també es puguin referir a persones de menys edat (a partir de 12 anys) o de més edat (fins a 40 anys), si l’interès de l’acció ho justifica. A més, poden tenir àmbit local, insular i/o autonòmic, o beneficiar majoritàriament els joves de les Illes Balears.
Concretament, la convocatòria permet subvencionar les despeses corresponents a algun dels tipus de projectes en les modalitats següents:
— Modalitat A: projectes d’intervenció que incloguin metodologies i continguts innovadors, i que puguin suposar un avanç en les estratègies d’intervenció en o amb la joventut, en l’àmbit de les Illes Balears.
S’entenen com a projectes d’intervenció aquells que es duguin a la pràctica en relació amb joves, o bé amb agents que afecten o intervenen en la vida de les persones joves, de manera que en siguin usuàries o beneficiàries, d’una manera directa o mitjançada.

— Modalitat B: projectes de recerca relatius a l’estudi o l’anàlisi que tenguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a les Illes Balears, preferentment de la població de 14 a 30 anys, totes dues edats incloses.
— Modalitat C: publicacions puntuals o periòdiques, en paper i/o en suport digital, que estiguin especialitzades o tenguin com a eix principal aspectes relacionats amb la joventut, de nova creació o que s’estiguin publicant en l’àmbit temporal al qual afecta aquesta convocatòria, i que s’ajustin a la normativa sobre propietat intel·lectual.
— Modalitat D: altres projectes en matèria de joventut que, tot i no correspondre’s amb cap de les definicions anteriors, es considerin d’interès pel seu caràcter innovador o la seva rellevància.

Pel que fa als col·lectius beneficiaris, poden sol·licitar els ajuts establerts persones físiques, individualment o en grup, residents a les Illes Balears; i les persones jurídiques següents: associacions, federacions d’associacions, fundacions privades i col·legis professionals, amb domicili social a les Illes Balears.
El termini per presentar sol·licituds comença avui i acaba el proper dia 24 d’agost de 2017. Tota la informació sobre la convocatòria i els models de presentació de sol·licituds estan disponibles a l’enllaç d'abaix

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/convocades-subvencions-projectes-innovadors-en-materia-de-joventut