1.- Sant Antoni és un sant vell

du sabates de gamussa

vol mantenir sa cussa

i no se pot mantenir a ell.

2 .-Sant Antoni és vengut

abrigat amb un llençol

mos ha duit unes sabates

per anar a jugar a futbol.

3.- Sant Antoni va per mar

sonant una campaneta

tots els peixos de la mar

li fan una capadeta.

4.- Sant Antoni gloriós

guardau-mos ets animals

es ca, sa cussa i es moix,

es batle i es concejals

5.- Sa carrossa passarà

per davant sa rectoria

diguem tots alabat sia

Visca en Pep Sebastià

6.- Sant Antoni i el Dimoni

jugaven a set-i-mig,

el dimoni va fer set

Sant Antoni set-i-mig.

7.- Sant Antoni beneïu

ocells, peixos i ovelles

bistis, moixos i abelles

i pollets que fan piu piu.

8.- Botelleta que ets de guapa

si et podia destapar

jo te faria mostrar

allò que tothom se tapa.

9.- Sant Antoni i el dimoni

estan cansats d’esperar

perquè les surti una al·lota

per posar-se a festejar.

10.- El dimoni gros d’Artà

segur que no és comunista

ni tampoc socialista,

està apuntat a sa llista

des Partit Popular.

11.- Es dimoni gros d’Artà

no se’n pensa cap de bona,

va encalçar una dona

fins damunt es coll d’Artà.

12.- Sant Antoni Sant Antoni

Sant Antoni des porquet

a ses velles fa carusses

i a ses joves fa s’ullet.

13.- Sant Antoni és un bon sant

qui té un dobler l’hi dóna

perquè mos guard s’animal

tant si és de pel com de ploma.

14.- Noltros som una pandilla

que venim a refrescar

tan si és Toni com Tonina

sa botella m’heu de dar.

15.- Sant Antoni és un porc

lo que té devora es peus

si no mos donau farina

no podem menjar fideus.

16.- Sant Antoni gloriós,

de Viana anomenat,

guardau-me d’un desbarat

o judici equivocat

dels mallorquins, qui a Vós

tants de sigles han cantat.

17.- Sant Antoni ses sabates

ja les mos podeu deixar

perquè anit hem d’agafar

un gat que no agafa rates.

18.- Sant Antoni dau-mos coca

Sant Antoni dau-mos vi,

i ho tornam repertir

dau-mos vi i dau-mos coca.

19.- Sant Antoni ha vengut

i diu que se’n vol tornar

perquè no ha trobat pa

i vol anar mantengut.

20.- Sant Antoni i el dimoni

sortiren ben dematí

han passat sa nit de juerga

i ara no podran dormir.

21.- Sant Antoni té un ca

el dimoni dues cusses

aquell que se cerca puces

no fa res si ha de gratar.

22.- Damunt es puig Colomer

hi trobaren un avenc,

ni murero ni pobler

Sant Antoni és artanenc.

23.- Sant Antoni gloriós

que anau vestit de pedaços

si sa moren es porcs grassos

no vendrem a veure-vos.

24.- Es batle de Son Servera

es de Sant Llorenç i Artà

se varen provar a nedar

tots tres dins una banyera.

25.- Sant Antoni feia pisos

a sa vorera de la mar

quan els va poder habitar

ja duia es cabells grisos.

26.- Sant Antoni de gener

anomenat de Viana

enviau-me un jovenet

que l’esper de bona gana.

27.- Sant Antoni ha vengut

amb un ase amb quatre cames

mos ha duit ses ensaïmades

i una botella de suc.

28.- Sant Antoni va anar a fira

amb un carro ple de moc

no el va poder vendre tot

perquè tothom en tenia.

29.- Sant Antoni és un artista

això ningú ho pot negar

perquè li agrada donar

alegria a sa gent trista.

30.- No mos faltaran tassons

ni vi per poder abocar

anit no ha de faltar

ningú en es foguerons.

31.- Sant Antoni i el dimoni

anaren a caçar crancs

Sant Antoni en camiseta

el dimoni en calçons blancs.

32.- Sant Antoni gloriós

que curau de mal de ventre

en es meu carrer n’hi ha

de dones que en tenen sempre.

33.- Sant Antoni és un sant vell

el més vell que hi ha a s’ermita,

ell mos dóna pasta frita

i coques com un garbell.

34.- Sant Antoni és un sant

té fama de miraculós

el dimoni és un bergant

banyut, fals i envejós.

35.- Sant Antoni està assustat

quan va per mig de sa gent

i quan contempla es jovent

tremola escarrufat.

36.- Sant Antoni procurau

vos que sou un sant valent

que ningú passi talent

ni falti festa i sarau.

37.- Sant Antoni i el dimoni

han fet amitges enguany

i junt en s’ajuntament

mos donaran un mal any.

38.- Sant Antoni de Viana

dia 17 de gener

qui beu primer o darrer

sempre beu de bona gana.

39.- Sant Antoni anava escola

amb un llibre en cada mà

i el dimoni tan pillo

que li tomava es berenar.

40.- A sa vorera de mar

cada dia surt es sol,

mai havia sentit bramar

tants d’ases a un redol.

41.- Molts se deixen es mostatxos

ses patilles o es barbó.

però sa tradició

per Sant Antoni: Es borratxos.

42.- Sant Antoni de Viana

amic d’hoguers i pastors

de corbs, mussols i voltors,

xorics, falcons i milanes.

43.- Sant Antoni torra pa

a damunt unes esgrelles.

mirant passar ses femelles

tot es pa se va cremar.

44.- Sant Antoni i el dimoni

menjaven patates crues

creguent que amb una panxada

les fugirien ses rues.

  • 540x306TRADICIÓ I BULLA Sa Pobla vibra, any rere any, amb una festa viva (a partir d’ara declarada d’Interès Cultural pel Consell de Mallorca), que conjuga els seus elements Essencials (els dimonis, les gloses, les fogueres...) amb innovacions agosarades (els caparrots). Sant Antoni és bulla, bauxa, emoció, gastronomia I foc... molt de foc, purificador, hipnòtic. / ARA BALEARSTRADICIÓ I BULLA Sa Pobla vibra, any rere any, amb una festa viva (a partir d’ara declarada d’Interès Cultural pel Consell de Mallorca), que conjuga els seus elements Essencials (els dimonis, les gloses, les fogueres...) amb innovacions agosarades (els caparrots). Sant Antoni és bulla, bauxa, emoció, gastronomia I foc... molt de foc, purificador, hipnòtic. / ARA BALEARS

45.- Sant Antoni té es peus plans

i no les se pot girar

això és de tant trescar

quan cerca esclata-sangs.

46.- Sant Antoni ha vengut

en es costat sa porcella

si mos donau sa botella

noltros mos beurem es suc.

47.- El dimoni cucarell

va néixer en temps de magranes

sa mare tenia ganes

de tocar-li es clotell.

48.- Sant Antoni feia foc

i el dimoni feia fum

s’acabaren es camaiot

i ençataren sa poltrum.

49.- El dimoni du sobrassada

Sant Antoni du es caliu

entre tots fan sa torrada

i la se menja es més viu.

50.- Sant Antoni en ses gateres

se troba molt mal sofrit

per beneir ses someres

les remulla amb esperit.

51.- Sant Antoni gloriós

guardau-mos aquesta bota

si vos no en voleu cap gota

ja beurem noltros per vós.

52.- Tants de dimonis hi ha

que jo estic tot assustat

pensant tenir el cel guanyat

ara tem si hi podré anar.

53.- Sant Antoni de Viana

que molts d’anys vos pugui honrar

si el dimoni no m’engana

l’any qui ve podré tornar.

54.- Sant Antoni estimat

beneïu tots es devots

i estau alerta a n’es clots

que podeu quedar baldat.

55.- Sant Antoni és un sant pobre

de lo més pobre que hi ha

mentre estava a dins mar

li han barrinat sa roba.

56.- Sant Antoni du uns calçons

de fil de cotó i de llana

Sa rossa de Sa Cabana

diuen que no du calçons.

57.- Sant Antoni dins sa barca

sempre s’hi ha sentit bé

en no ser dins es gener

que sols no li creix sa barba.

58.- El dimoni crida i brama

mirau si és aubercoc

ha caigut a dins un clot

i s’ha romput una cama.

59.- Sant Antoni gloriós

tot quan tenia donava

quan no tenia per ell

Déu del cel n’hi enviava.

60.- Sant Antoni vos convé

estar alerta a n’es jovent

perquè ha tornat tan dolent

que vos fotrà algun dobler.

61.- Que sa vida cristiana

brilli i faci claror

Sant Antoni de Viana

siau nostro protector.

62.- Sant Marçal i Sant Antoni

se barallaven un dia

perquè un menjava pamboli

i s’altre també en volia.

63.- Sant Antoniet d’Artà

va venir amb una somera

i el dimoni es desespera

i dalt sa bístia pujà.

64.- El gloriós Sant Antoni

és un sant superior

quan dóna la bendició

desapareix el dimoni.

65.- Sant Antoni és un sant vell

ja té sa barba griseta

i té una porcelleta

que no se mau de ran d’ell.

66.- Sant Antoni una missa

una missa, dues, tres,

quan tenen lo que demanen

Sant Antoni no hi ha res!

67.- Sant Antoni sa botella

la va anar omplir a Ciutat

pes carrer des Sindicat

li robaren sa porcella.

68.- Sa Antoni gloriós

vol una mudada nova

sa berganta de Sa Clova

en lloc d’un novio en té dos.

69.- Sant Antoni de Viana

ha tornat un poc ié-ié

li cercarem un barber

perquè li tomi sa llana.

70.- De damunt Sant Salvador

veuen Campos i Porreres

veuen ses felanitxeres

que van sense mocador.

71.- Sant Antoni ha vengut

amb una mudada nova

sa berganta de sa Cova

sa colgava amb en Puput.

72.- En Toni dins es calaix

té un flabiol que no sona

perquè es flabiol d’abaix

només el fa sonar sa dona.

73.- Sant Antoni repicava

repicava a poc a poc

venia es vent de xaloc

i tot es vestit li alçava.

74.- Cada dia en sortir es sol

gira s’esquena sa lluna

i veuràs s’ase d’en Pruna

que engronsa es picarol.

75.- Jo tenc tanta de cantera

com un extremunciat

no he dinat ni berenat

i lo que tenc més és sopera.

76.- Sant Antoni beneïu

es nostro moixet petit

és tan sedós i tan garrit

simpàtic i fa es cap viu.

77.- Ben al mig des sonadors

s’hi col·loca Sant Antoni

per veure si entre tots

feien por a n’el dimoni.

78.- Sant Antoni torra pa

a damunt unes esgrelles

se mirava ses femelles

i se va cremar una mà.

79.- Per un Toni em tiraria

dins un forn de calç encés

i si trobau que poc és

sang des meu cor li daria.

80.- Sant Antoni ha arribat

a dins l’any vuitanta-tres,

i no ha conegut res

de com ha havia deixat.

81.- Vós que sou tan poderós,

conservau sa bona veu

a n’es nostre Orfeó

de tot Artà si voleu.

82.- Sant Antoni i el dimoni

anaren a comprar tabac,

deixaren sa tenda neta

i el posaren dins es sac.

83.- Sant Antoni gloriós

guardau es meu estimat

i en s’hivern haver passat

llavors poguem casar-mos.

84.- Sant Antoni feia vi

dins una bota foradada

pegava cada potada

igual que un mul somerí.

85.- Sant Antoni beneïu

aquesta moixa virada

teniu-la ben resguardada

per ses rates de s’estiu.

86.- Sant Antoni gloriós

sempre m’ha donat la mà.

És un sant tan generós

que l’estim com un germà.

87.- Sant Antoni ens ha vengut

i ens ha duit una somera

i si qualcú vé un poc begut

que li donin per darrera.

88.- Sant Antoni va mudat

d’es que hi ha sa democràcia

llàstima de sa desgràcia

que tengui es cap pelat.

89.- Se va fer l’amo En Miquel

Cursach Sancho de llinatge

es vespre de s’homenatge

de festa de soca arrel.

90.- Jesús amat Sant Antoni

quines banyes té aquest bou!

Ses dones d’es carrer nou

són més lletges que el dimoni.

91.- Toni diuen a mon bé

i Toni li diu tothom,

i jo per no errar-li es nom

Toni també li diré.

92.- Som jove i no m’empenet

d’haver mudada s’amor.

Dona de bona llavor

sempre ha de tenir es llit fet.

93.- Vols que et digui boveret

si vols fer bona llaurada

du s’arada ben trempada

da-li fondo, prim i dret.

94.- Si vols cançons de picat

comana a Sant Antoni.

Mal te toqui un llamp forcat

forrat de pell de dimoni.

95.- Sant Antoni d’Artà

montat dalt una somera

i es dimonis a darrera

enterra el volen tomar.

96.- Sant Antoni ses gallines

ja les podeu guardar

i mos heu de conservar

tot aquest estol de nines.

97.- Ses al·lotes d’aquest poble

són garrides com es sol.

Sant Antoni és tan betzol

que no té una dona noble.

98.- Sant Antoni va fer fer

va fer fer una piscina,

per convidar en s’estiu

a rentar-se se fadrines.

99.- Sant Antoni és molt sabut

va dir que un temps arribarien

que ses dones cercarien

els homos i ja han vengut.

100.- Sant Antoni dau.mos pau

ajudau-mos a triomfar

que si ses coses no muden

així no podem anar.

101.- El mós revolta i redola

tant si és hivern com estiu

Sant Antoni protegiu

ets al·lots d’aquesta escola.

102.- Val més estar a Formentor

a s’ombra d’una palmera

que deu minuts damunt s’era

batent brollant de suor.

103.- Jo voldria que plogués

set setmanes d’ensaïmades

set de pomes ensucrades

i dijunis cap n’hi hagués.

104.- El dimoni està a l’infern

quasi sempre a les fosques

quan menja arròs o fideus

a dins es plat tot són mosques.

105.- Sant Antoni gloriós

vós que sou sant i sabut

donau-mos força i salut

i doblers per gastar-los.

106.- Sant Antoni té un xalet

a sa vorera de mar

i ara li faran tomar

mirau si du mala llet.

107.- Sant Antoni ha vengut

amb brusca, aigua, fred i vent

ara no podem fer feina

perquè no tenim corrent.

  • 540x306Sant Antoni a Capdepera / POTTISant Antoni a Capdepera / POTTI

108.- Sant Antoni gloriós

anomenat de Viana

enviau-me un jove ros

que l’esper de bona gana.

109.- Jo tenc un flabiolet

que té forat i no sona

i en sentir olor de dona

totd’una se posa dret.

110.- Bon menjar i beure d’hora

volen es muls somerins

perquè es menjar de dedins

fa lluir es pèl de defora.

111.- Una mata llentrisquera

de darrera es galliner

allà s’al·lota en va fer

un cabessó de somera.

112.- El dimoni són ses puces,

un animal tan menut,

se colguen amb ses fadrines,

i jo tan gran i no puc.

113.- Sant Antoni i el dimoni

granaven amb dues branques

i una bufada de vent

els va fer mostrar ses anques.

114.- Es fadrins que s’usen ara

són pollastres d’un real

se fan senyors de la casa

sense demanar portal.

115.- Jo tenc una botelleta

d’un vi que és meravellós

el me fa sa padrineta

per ara convidar-vos.

116.- Sant Antoni ja s’acosta

ja comencem a cornar

ses dones de dins Artà

sabem fer pans sense crosta.

117.- Sant antoni gloriós

guardau-mos de mal d’esquena

que es que té Na Magdalena

just li podeu curar vós.

118.- Sant Antoni ho té bé

amb batles i consejals

perquè amb això d’animals

el poden haver de mester.

119.- Sant Antoni de Viana

no és Sant Antoni de juny.

Qui té una cabra i la muny

és sa nostra jovençana.

120.- Aineta tu que estàs

a sa branca des portal

que me fas posar es pardal,

com un mànec de xapeta.

121.- Quant la vaig tenir ajaguda,

que la passava davall,

no n’havia vista cap mai,

que la tingués tan peluda.

122.- Ai en aquesta gran rotlada,

n’hi ha una, dues, tres,

n’hi ha una que m’agrada,

però no diré qui es.

123.- Tenc uns ous com dos ribells

i un pardal tant mal de tòrcer,

que encara tendria força

per quaranta foradells.

124.- Quan la vaig tenir ajaguda

amb so cap a s’escaló,

tenia es botifarró,

que no tenia cap rua.

125.- La teva poma, Moreneta

diuen que no té capoll,

només un foradinoll

per posar-li la xueta.

126.- Ses putes de Son Fonoll

la tenen com un garbell;

passegen un foradell

que hi poden posar un genoll.

127.- Una al·lota amb un bastó

se punyia es maripapo

i el se va posar tan guapo

que el s'inflà com un tambor.

128.- Ses al·lotes de Bunyola

quant sen van a confessar,

diuen al capellà:

No vull jeure tota sola.

129.- Una berganta de Sóller,

amb deia:" Ala venga Tomeu,

que si has de fer el gust meu,

mal me rebentis la poma.

130.- Un homo que no té dona,

sempre està mal arreglat,

quant té es frare preparat

llavors li falta sa trona.

131.- Sa meva al·lota ma dit,

que du la flor reservada;

jo, amb la llengua de la espasa,

li truc i li guany s’envit.

132.- Just ara he vist un nigul

que va cap a Barcelona

voldria tenir sa poma

amb sos colons dins es cul.

133.- Quan es pardal hi té bava

no tinguis llàstima d'ell

eixampla es foradell

i arrebossa-li sa pell

de sa punta de sa fava.

134.- La meva dona quan jeu,

té el cap a la capçalera,

i amb pegar-li la juguera,

engronsa el dit gros del peu.

135.- Maldament sigui pagès,

que tingui bestiar seu;

jo vos promet, Sant Antoni,

dar-vos cada any un porcell.

136.- La meva dona primera,

tot m'ho deixava passar,

aquesta es com un ca,

que en tenir malícia

fa més de un pam de sabonera.

137.- Sant Antoni gloriós

que curau es mal de ventre

en es meu carrer n'hi ha

de dones que en tenen sempre.

138.- Per Sant Antoni fan bulla,

sonen corns i picarols,

mengen coques i bunyols

i sobrassada i xuia.

139.- Sant Antoni i el Dimoni

varen fer un gran fogueró

per torrar-hi sobrassada

i també botifarró.

140.- Sant Antoni va a matines

per darrera el campanar

i entre ell i s'escolà

fan giscar totes les nines.

141.- Sant Antoni diu a sa mare

fes-me les butxaques grans

que hi cabin set o vuit pans

i sis o set sobrassades.

142.- Sant Antoni va a n’es port

a mirar les estrangeres

s’ha posat unes ulleres

perquè diu que fa es sol fort.

143.- Sant Antoni torra pa

a damunt ses esgrelles,

se mirava ses famelles,

i se va cremar la mà.

144.- Vos teniu una fonteta

enrevoltadeta de joncs,

ets aucells que hi van a beure

hi beuen de genollons.

145.- Duc tanta calentor,

vaig més fort que una geneta,

quan veig qualque femelleta,

no m’atura ni es rector.

146.- En Toni de Son Siurell

tot la dia crida i plora

perquè ja fa més d’una hora

que no se troba s’aucell.

147.- Aquest jove te tossina,

o mal d’enamorament,

sabeu de que té talent?

d’empassar-se una fadrina.

148.- Vaig anar a n’es cirerer

i vaig trobar na Coloma;

¡redecristo, quina poma!

pareixia un sementer.

149.- Un General qui va a la guerra

sap manar un cavall bo;

s’al·lota me té sa flor

com una boca de gerra.

150.- Hortolana, hortolana,

quines pomes tens a s’hort?

Totes son de cuiro fort,

manco sa teva, que es blana.

151.- Sa poma d’aquesta al·lota

ha d’esser un beneir,

amb so pardal d’un fadrí

que tengui bona cabota.

152.- No havia sentit a dir mai

d’un poble com és Moscari,

que tenien un vicari

que caponàs com un gall.

153.- L'Amor és com una bava

que es fa en es pulmons

davalla pels ronyons

s´en revoltilla pels collons

i surt pel cap de sa fava.

154.- A davall un cirerer,

boxàvem amb na Francina

ens hi va trobar la padrina

amb un tronc de lledoner.

155.- Creieu-me que ses putes

son les calamitats més grosses;

per això vos aconsell,

que no aneu a ca ses putes,

perquè totes son mes brutes

que una barra de femer.

156.- Quan la vaig tenir ajaguda,

que la passava davall,

no envia vista cap mai,

que la tingués tan peluda.

157.- Tu tens un vestit de tul

enrevoltadet de randa

dona que té pèl pes cul,

sa mare no la comanda.

158.- L'Amo de Son Bonifà

enmig de la plaça seia,

tothom que passava deia:

"Bons collons porteu germà.

159.- Oh cara de ningú

t'ho dic davant la rotlada,

si tenc sa poma xapada,

no la m´has xapada tu.

160.- Sant Antoni gloriós,

anomenat de Viana,

envieu-me un jovenet

que vengui de bona gana.

161.- Sant Antoni gloriós

avui és sa vostra diada,

protegiu-me s'estimada

que jo ho faria per vos.

162.- Sant Antoni i el Dimoni

anaren a Santanyí

veren tanta cerimònia

que varen tornar cap aquí.

163.- Sant Antoni va a n’es bingo,

i tant s’entusiasmà,

que fins i tot hi va jugar

un bocí de pelleringo.

164.- Sant Antoni beneïu

aquesta moixa virada

teniu-la ben resguardada

per ses rates de s´estiu.

165.- Sant Antoni gloriós

vos que sou un sant sabut

donau-mos força i salut,

i doblers per gastar-los.

166.- Sant Antoni té un xalet

a sa vorera de la mar,

i ara li faran tomar,

mirau si du mala llet.

167.- Sant Antoni no té ous,

però vol fer una truita,

està fart de menjar,

espàrecs i caragols.

168.- Sant Antoni i el Dimoni,

anaren a comprar tabac,

deixaren la tenda neta

i el posaren dins el sac.

169.- Només a tu i dues coses,

t'estim amb tot el meu cor,

a tu, pomer de mil roses,

Sant Antoni i Son Ferriol.

170.- Remil i una punyeta!

va dir madò Galindó,

quan va sentir es gorrió

per devora la castanyeta.

171.- Jo voldria ser un mosquit,

per entrar dins sa cambreta,

per veure na Llucieta

com es colga dins es llit.

172.- Una berganta de Sóller,

amb deia:" Ala venga Tomeu,

que si has de fer el gust meu,

mal me rebentis la poma.

173.- Un homo que no té dona,

sempre està mal arreglat,

quant té es frare preparat

llavors li falta sa trona.

174.- Sa meva al·lota ma dit,

que du la flor reservada;

jo, amb la llengua de la espasa,

li truc i li guany s’envit.

175.- Just ara he vist un nigul

que va cap a Barcelona

voldria tenir sa poma

amb sos colons dins es cul.

176.- Quan es pardal hi té bava

no tinguis llàstima d'ell

eixampla es foradell

i arrebossa-li sa pell

de sa punta de sa fava.

177.- La meva dona quan jeu,

té el cap a la capçalera,

i amb pegar-li la juguera,

engronsa el dit gros del peu.

178.- Maldament sigui pagès,

que tingui bestiar seu;

jo vos promet, Sant Antoni,

dar-vos cada any un porcell.

179.- La meva dona primera,

tot m´ho deixava passar,

aquesta es com un ca,

que en tenir malícia

fa més de un pam de sabonera.

180.- Sant Antoni gloriós

que curau es mal de ventre

en es meu carrer n´hi ha

de dones que en tenen sempre.

181.- Per Sant Antoni fan bulla,

sonen corns i picarols,

mengen coques i bunyols

i sobrassada i xuia.

182.- Sant Antoni i el Dimoni

varen fer un gran fogueró

per torrar-hi sobrassada

i també botifarró.

183.- Sant Antoni va a matines

per darrera el campanar

i entre ell i s'escolà

fan giscar totes les nines.

184.- Sant Antoni diu a sa mare

fes-me les butxaques grans

que hi cabin set o vuit pans

i sis o set sobrassades.

185.- Sant Antoni va a n’es port

a mirar les estrangeres

s’ha posat unes ulleres

perquè diu que fa es sol fort.

186.- Sant Antoni torra pa

a damunt ses esgrelles,

se mirava ses famelles,

i se va cremar la mà.

187.- Vos teniu una fonteta

enrevoltadeta de joncs,

ets aucells que hi van a beure

hi beuen de genollons.

188.- Duc tanta calentor,

vaig més fort que una geneta,

quan veig qualque femelleta,

no m’atura ni es rector.

Enllaç a l'original:

https://www.arabalears.cat/balears/Idees-quedar-blanc-davant-foguero_0_1940206157.html