Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10662/594971/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 17 de març de 2017, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova.Num registre 5526.pag 15949-15976