El proper ple ordinari de l'Ajuntament de Porreres s'adherirà al manifest de la Federació Espanyola de Municipis i Provícies elaborat pel Dia Internacional de la Dona 2017. El podeu llegir en el document adjunt. Així mateix, l'Ajuntament organitza el concurs de fotografia en el marc de la celebració del 8 de març.

Les bases són les següents:

A. Objecte del concurs:

L’ajuntament de Porreres convoca la segona edició del concurs de fotografia d’aficionades/ts, que es celebra dins la programació del Dia Internacional de les Dones 2017, amb l’objecte de promoure i difondre la commemoració d’aquesta data i fomentar la consciència i participació de la ciutadania.

L’àmbit de les fotografies podrà ser qualsevol, esportiu, laboral, educatiu, familiar, comunitari… sempre contribuint a sensibilitzar i a crear consciència vers la igualtat total entre persones de diferent sexe.

B. Requisits que han de reunir les persones concursants:

Poden participar en el concurs totes les persones que ho desitgin i que compleixin l’exigència d’aquestes bases.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

C. Premis:

Els premis son:

1 Premi d'un val de compra a un comerç de Porreres valorat en 20 euros

2 Premi d'un val de compra a un comerç de Porreres valorat en 15 euros

D. Tema:

El tema central es “LES DONES I PORRERES”. Les fotografies participants haurien de plasmar qualsevol imatge representativa o simbòlica relacionada amb fer visibles l’emprenedoria i el lideratge femení i posar en relleu la participació de les dones a la societat

E. Presentació de les obres al concurs:

La inscripció al concurs és gratuïta. Cada persona participant pot presentar un màxim de tres fotografies i/o dibuixos, que hauran de ser obres inèdites.

La presentació es pot fer en sobre tancat, anotant a la part exterior el pseudònim de l’autor/a i el nom de la fotografia. Dins del sobre es farà constar les dades personals de la persona participant: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça i edat. Els sobres amb les fotografies s’han de fer arribar presencialment o bé per correu postal. També es podran enviar només les fotografies en format digital al correu electrònic comunicació@porreres.cat aportant les mateixes dades.

F. Termini:

El termini d’inscripció és fins el dilluns dia 8 de març a les 20’00 hores.

G. Criteris objectius de l’atorgament dels premis:

El jurat tindrà en compte tres aspectes principals per valorar les obres presentades:

1. Que donin una visió i reflexió artística vers la temàtica recollida al paràgraf D d’aquest convocatòria.

2. Que tinguin originalitat.

3. La composició, tècnica i qualitat.

A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres no mereixen una mínima puntuació, o no acompleixin els criteris objectius esmentats.

H. Jurat i Òrgan competent per a la concessió dels premis:

El jurat estarà format per Batllia, la Regidoria de Cultura, els membres de la Comissió d’Igualtat i per una persona vinculada al món de la fotografia. La resolució definitiva la donarà la Junta de Govern Local.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part de les persones participants.

I. Lliurament dels premis i exposició de les obres:

El lliurament dels premis serà el dissabte dia 11 de març de 2016, a l’Auditori de Porreres i les fotografies restaran exposats.

J. Drets:

Propietat dels treballs:

Les persones premiades conservaran els drets morals sobre les obres, però cedeixen expressament a l’Ajuntament de Porreres, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autoria, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de l’Ajuntament de Porreres.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

En conseqüència, l’Ajuntament de Porreres podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional.

El mer fet de participar, no pot generar drets de cap mena en les/els autores/s de les fotografies llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen dret als premis corresponents.

La devolució de les obres es farà a les oficines de l’Ajuntament a partir del 31 de març de 9’00 a 14’00 hores. Si passat un mes no es recullen, restaran propietat de l’Ajuntament.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/ii-concurs-de-fotografia-i-adhesio-al-manifest-de-la-femp-pel-dia-internacional-de-les