Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11025/624702/resolucio-de-la-consellera-d-administracions-publi

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 19 de juliol de 2019, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.Num registre 7384.pag 32868-32878