Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11020/624449/informacio-publica-de-l-expedient-2819-2019-relati

Informació Pública de l'expedient 2819/2019 relativa al projecte de connexió de drenatge del camí de Sa Marina amb vial de connexió al c/ Santa Creu al terme municipal de Porreres, a domini públic hidràulic, a zona de servitud i de policia.Num registre 7130.pag 32322-32322