Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11009/623520/informacio-publica-relativa-a-expedients-que-tot-s

Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 9-2019-HLSR-XIG-CAT).Num registre 6203.pag 31018-31019