Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11008/623799/acords-de-la-comissio-insular-d-ordenacio-del-terr

Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 28 de juny de 2019, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals.Num registre 6480.pag 30693-30699