Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11002/623231/aprovacio-definitiva-del-pla-director-sectorial-de

Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'illa de Mallorca (PDSRNPMA).Num registre 5913.pag 28591-28780