Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10996/622865/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de juny de 2019 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer/infermera de salut mental, convocat mitjançant la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 de gener de 2019.Num registre 5544.pag 26924-26927