Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10932/617911/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de gener de 2019 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de zelador/zeladora, convocat mitjançant resolució del director general de 13 d’abril de 2018 (BOIB núm. 49, de 21 d’abril) i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició .Num registre 485.pag 2409-2476