Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2009/7237/

Informació Pública de sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Porreres..Num registre 3569.pag 32-32