Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/1998/5286/

Anunci d'adjudicació del contracte d'obres: 'complementari nº 1. Il.luminació Montuïri - Porreres'. .Num registre 16528.pag 12579-12579