Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2005/6524/

Anunci de licitació per a les obres d'execució de la reforma i ampliació del CP Escola Nova de Porreres..Num registre 10553.pag 32-32