Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2004/6321/

Informació pública sol.licitud de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Porreres. Expte. Refª.: CAS-1240..Num registre 9868.pag 16-17