Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2005/6488/

Expropiació. Citació per a les actes prèvies. Obra: Rotonda de Porreres. Terme Municipal: Porreres. Exp.: CM-23. Clave: 02-66.0-ML. Declaració d'urgència aprovada pel Consell de Govern de dia 5 de desembre de 2003.Num registre 5579.pag 92-92