Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2005/6476/

Decret 27/2005, de 4 de març, pel qual es crea l'institut d'educació secundària de Porreres..Num registre 4139.pag 6-6