Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2004/6306/

L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària urgent, de dia 26 d'abril de 2004, ha aprovat l'expedient de contractació de les obres relatives al projecte de ' Nou Institut d'Ensenyança Secundària de Porreres', mitjançant concurs amb procediment obert . Conformement amb allò que disposa l'article 78 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refús de la Llei de Contractes de les Admini....Num registre 7619.pag 165-166