Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2003/6173/

Modificació puntual de les normes subsidiàries de Porreres..Num registre 15424.pag 25-25