Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10844/611330/informacio-publica-relativa-a-expedients-que-tot-s

Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 9-2018-HLSR-XIG-CAT).Num registre 7341.pag 24110-24112