Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10494/580672/anunci-de-licitacio-del-contracte-del-servei-d-edu

Anunci de licitació del contracte del servei d'educació infantil de primer cicle al centre públic del municipi de Porreres.Num registre 5936.pag 16127-16128