Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10429/573990/edicte-relatiu-a-la-transmissio-de-drets-funeraris

Edicte relatiu a la transmissió de drets funeraris de sepultures del cementeri municipal de Porreres .Num registre 17872.pag 148-149