Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10451/574038/mesures-cautelars-689-2013-sobre-altres-materies

Mesures cautelars 689/2013 sobre altres matèries.Num registre 17714.pag 4832-4832