Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10288/563097/relacio-de-candidatures-presentades-a-les-eleccion

Relació de candidatures presentades a les Eleccions Locals del proper dia 24 de maig de 2015.Num registre 6855.pag 19831-19870