Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10288/563074/relacio-de-candidatures-presentades-a-les-eleccion

Relació de candidatures presentades a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Mallorca i a les Eleccions Locals del proper dia 24 de maig de 2015.Num registre 6823.pag 19897-19975