Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10154/548344/informacio-publica-relativa-a-expedients-que-tot-s

Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 10-2014-HLSR-CAT) .Num registre 15365.pag 40928-40928