Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10140/545155/informacio-publica-de-sol-licitud-de-concessio-d-a

Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Porreres - Exp. Ref.: CAS-1909 (A_S_9871) .Num registre 14008.pag 37197-37197