Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10144/547514/notificacions-per-compareixenca-dels-actes-adminis

Notificacions per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen.Num registre 14538.pag 38435-38445