Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8338/542785/resolucio-provisional-del-director-general-de-plan

Resolució provisional del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de 20 de juny de 2014, sobre la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2014-2015.Num registre 11671.pag 29896-29900