Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8309/538642/aprobacio-inicial-cataleg-de-proteccio-del-patrimo

Aprobació inicial Catàleg de protecció del Patrimoni Històric del municipi de Porreres.Num registre 7468.pag 18530-18530