Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8310/538885/anunci-de-citacio-per-a-notificacio-per-compareixe

Anunci de citació per a notificació per compareixença d’actes dictats per l’Agència Tributària de les Illes Balears. (Ref. 020514 V).Num registre 7722.pag 18804-18951