Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8310/538572/notificacions-per-compareixenca-dels-actes-adminis

Notificacions per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que s'especifiquen.Num registre 7417.pag 18954-18970