Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8117/514109/citacio-per-a-notificacio-per-compareixenca-d-acte

Citació per a notificació per compareixença d’actes dictats en el procediment de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears. (Ref. 2622).Num registre 7051.pag 17507-17574