Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8071/507368/notificacions-per-compareixenca-dels-actes-adminis

Notificacions per compareixença dels actes administratius derivats dels prodcediments que igualment s'especifiquen.Num registre 376.pag 2380-2396