Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10729/601366/resolucio-d-una-bestreta-del-50-de-les-subvencions

Resolució d'una bestreta del 50% de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria de subvencions pluriennal 2017-2018 al fons d'activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en depenen (CAEM i Cultura en Xarxa).Num registre 12047.pag 35102-35104