Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10727/601072/modificacio-d-ordenanca-reguladora-d-estacionament

Modificació d'ordenança reguladora d'estacionament limitat .Num registre 11747.pag 34604-34604