Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10727/600971/aprovacio-inicial-d-un-pla-especial-d-ajudes-2018-

Aprovació inicial d'un Pla Especial d'ajudes 2018 a favor de tots els ajuntaments (excepte Palma) i entitats locals menors de Mallorca per dur a terme actuacions d'estalvi i d'eficiència energètica de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la prestació de serveis de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.Num registre 11650.pag 34424-34437