Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10716/599936/edicte-relatiu-a-la-transmissio-de-drets-funeraris

Edicte relatiu a la transmissió de drets funeraris del cementiri municipal de Porreres.Num registre 10611.pag 31340-31341